PSS


Logovanje

Username :
Password :

Logujete se sa podacima koje već imate za prijavljivanje takmičara.
Novo registrovani klub svoje podatke za logovanje može dobiti ako uputi zahtev, opcija PODACI.
Ako ste zaboravili svoje podatke za logovanje takođe ih možete dobiti na isti način
Podaci (Username i Password) će Vam biti poslati na e-mail istog trenutka - automatski.
e-mail adresa mora biti identična e-mail adresi u registracionim podacima kluba